Általános Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Kulcsár Ferenc e.v.  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a redwebdesign.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikai tájékoztató felületet használó Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az Tájékoztató minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a redwebdesign.hu weboldalon keresztül történik.

A HONLAP ÜZEMELTETŐJE  Kulcsár Ferenc e.v.

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 127. 1lh 3.em 10.
Képviselő: Kulcsár Ferenc
Adószám: 69522118-1-36
Nyilvántartási szám: 53305433
Telefonszám: +36 (30) 501 90 90
Honlap: redwebdesign.hu
E-mail: hello@redwebdesign.hu

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Cégnév: Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42

A Kulcsár Ferenc e.v. (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 127. 1lh 3.em 10., a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 • A Kulcsár Ferenc e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A Kulcsár Ferenc e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 • A Kulcsár Ferenc e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

I. BEVEZETÉS

A Kulcsár Ferenc e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kulcsár Ferenc e.v.

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 127. 1lh 3.em 10.
Képviselő: Kulcsár Ferenc
Adószám: 69522118-1-36
Nyilvántartási szám: 53305433
Telefonszám: +36 (30) 501 90 90
Honlap: redwebsedign.hu
E-mail: hello@redwebdesign.hu

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezésérő

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. (redwebdesign.hu/adatkezelesi-tajekoztato)

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

SZABÁLYZATUNKBAN AZ ADATVÉDELMI SZAKKIFEJEZÉSEK A KÖVETKEZŐ JELENTÉSSEL BÍRNAK:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az   adatból levonható, az   érintettre   vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel
személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,
illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól
függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése
és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további
felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik
személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára
történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele
oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel
ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel
ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve,
hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt
adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az
az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem
EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes
kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a vélet- len megsemmisülés és sérülés.

TECHNIKAI ADATOK

A Kulcsár Ferenc e.v. a személyes adatok kezeléséhez a
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az
  arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége
  és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága
  igazolható (adatintegritás);
 • a
  jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kulcsár Ferenc e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel
védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kulcsár Ferenc e.v. olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.

A Kulcsár Ferenc e.v. az adatkezelés során megőrzi a
titkosságot:

 • megvédi
  az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a
  sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
 • a
  rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
  használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
  információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

III. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett
hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek
minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző
adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes
adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az
adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten
hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és
feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény
vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett
megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden
egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges
adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az
érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal
céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az
érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött
szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése
céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó
igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy
az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett
személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő
más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

IV. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok
kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes
esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a
rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók
közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Cégnév: Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42

A WEBLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak
látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja
webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók
követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a
böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas
adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics
szolgál- tatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési
rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.  Ezek
a  szolgáltatók  cookie-k,  webes jelzők  és hasonló
technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról
és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési
szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így
célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további
weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait
nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről
törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve meg- tilthatja alkalmazásukat.
Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /
Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi
irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

A COOKIE-KRÓL ÁLTALÁBAN

A Honlapok látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon
alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) használatához a böngészési élmény
javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok
megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k
használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k, más néven sütik olyan kis adatcsomagok, melyeket
a böngésző ment el az Ön eszközére a honlapok (webszerverek) kérésére. A
weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos
információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására,
felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a
felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok
megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére.

Hírlevelek

Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk
kapcsolatba Önnel, akkor ezek tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy
ehhez hasonló technológiákat is, mint pl. átlátszó GIF fájlok (clear GIF) vagy
pixel tag-ek. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. Ezek
visszajelzést nyújtanak arról, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet
és hogy adott esetben rákattintott-e abban található linkre vagy más
tartalomra. Ezek a technológiák általában egy szabad szemmel nem látható képet
helyeznek el az adott honlapon, illetve e-mailben, és olyan információkat
szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt számítógépnek az IP-címe,
a honlap vagy e-mail URL-je (címe) vagy egyéb azonosítója, a megtekintés
időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az adott eszközön korábban
elhelyezett sütik azonosítója.

Hozzájárulás a cookie-k használatához

A Honlap betöltése során egy felugró ablakban kérünk
hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg
hozzájárulását, csak a Honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges
cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén (ezek felsorolását a Milyen Cookie-kat
használunk pontban találja).

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?

Ön egyrészt a lakatosuzemmohacs.hu adatkezelési
központjában tudja szabályozni az oldalon használt cookie-k működését.

Adatvédelmi beállítások

Cookie beállítások

A fentiek mellett pedig a böngészője beállításával is tudja
szabályozni a cookie-k használatát.
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k
használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k
beállításának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

 • Apple
  Safari: LINK
 • Google
  Chrome: LINK
 • Microsoft
  Internet Explorer: LINK
 • Opera: LINK
 • Mozilla
  Firefox: LINK

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt
beállításokon keresztül letiltja, akkor a honlapok vagy azok bizonyos funkciói
elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k
használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor
lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának
módosítására.

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni
azokat a cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén.

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető
egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával
ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken
érhető el:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és
kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Kulcsár Ferenc e.v.-től, így
ennek elérhetőségével vagy az azokon található információkkal kapcsolatban a Kulcsár
Ferenc e.v. tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal.

Milyen cookie-kat használunk?

A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes”
cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja,
feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a
böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél”
cookie-k. A saját cookie-kat a Kulcsár Ferenc e.v. honlapja, míg a harmadik fél
cookie-kat (lásd például a Google Analytics által használt cookie-kat) a Kulcsár
Ferenc e.v. használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el a felhasználó
számítógépén.

Google Analytics

A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes
elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a cookie egy
meghatározott formáját használja, amelyet az Ön számítógépe tárol, és amely
lehetővé teszi a honlap Ön által történő használatának elemzését. A cookie
által a honlap Ön általi használatáról létrehozott információt általában egy,
az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott
tárolják.

A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha az Ön
böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza.
Emellett a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével is
megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által
létrehozott, a honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat
(beleértve az IP címét).

A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói
azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére
is. Az Ön által történő használat különböző eszközök közötti követését
kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk”
alatt.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A felhasznált cookie-kat csoportokra osztjuk:

 • Feltétlenül
  szükséges cookie-k
 • Funkció
  és Teljesítmény cookie-k
 • Hozzájáruláson
  alapuló cookie-k

Ezekről és felhasználásuk módjáról adunk a továbbiakban
tájékoztatást.

V. A WEBOLDALUNKNÁL HASZNÁLT COOKIE TÍPUSOK SZERINTI
BEMUTATÁSA

Az következő oldalon érhető el: tmontode.hu/cookie-tajekoztato

VI. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégnév: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041928

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Adattovábbítás módja: Internet

Cégnév: Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az
Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet
nyújt.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek
láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az
általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem
felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése
jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha
az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé
teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –
a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint tiltakozásról, illetőleg az annak
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon:
06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

VIII. Felhasználói adatok

Beállításait és az Önnel kapcsolatosan tárolt adatokat,
ellenőrizheti és módosítását kérheti.
Ilyen irányú igényét, kérjük, hogy jelezze felénk a info@redwebdesign.hu e-mail
címen